UW PAARD VERDIENT HET BESTE

EN UW PRIVACY OOK.  


 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEKENWASSERIJ

1. Identificatie

Dit document betreft de algemene voorwaarden van “DEKENWASSERIJ”, zijnde een commerciële benaming van B.V. VENNESHOP, met zetel te 2100 Antwerpen,

Middelmolenlaan 86, KBO 0416.981.026, www.dekenwasserij.be, info@dekenwasserij.be, tel. (BE) +32 471 50 50 00, tel. (NL) +31 682 00 21 62.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“De Klant”: de natuurlijke of rechtspersoon die met DEKENWASSERIJ een overeenkomst van aanneming sluit en bij uitbreiding iedere persoon waaraan DEKENWASSERIJ

diensten levert.

“Werk(en)”: het wassen van paardendekens, dekjes, fleecedekens enz. en daarmee samenhangende diensten.

3. Toepasselijkheid

De rechtsverhouding tussen DEKENWASSERIJ en de Klant wordt beheerst door deze algemene voorwaarden, die – mits (redelijke mogelijkheid tot) kennisname en

aanvaarding ervan door de Klant – van toepassing zijn op alle documenten uitgaande van DEKENWASSERIJ zoals offertes, orderbevestigingen en facturen, op alle bestellingen

uitgaande van de Klant en op alle overeenkomsten tussen DEKENWASSERIJ en de Klant. In geval van een conflict tussen de Nederlandse tekst van deze algemene

voorwaarden en de Franse vertaling ervan, primeert de Nederlandstalige versie.

4. Prijzen

De door DEKENWASSERIJ vermelde prijzen in offertes of overeenkomsten zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. DEKENWASSERIJ behoudt zich het recht

voor om kennelijke materiële vergissingen recht te zetten.

5. Opdracht en uitvoering van de Werken

 In beginsel hanteert DEKENWASSERIJ twee praktische werkwijzen.

o DEKENWASSERIJ werkt samen met erkende “inleverpunten” zoals sportwinkels, tuincentra, ruitershops of maneges. Zij bieden het wassen van

paardendekens aan als service aan hun klanten, waarvoor zij in onderaanneming beroep doen op DEKENWASSERIJ. DEKENWASSERIJ voert de

Werken uit en factureert deze rechtstreeks aan het inleverpunt. Het ophalen en terugbrengen van de dekens aan het inleverpunt gebeurt op geregelde

tijdstippen door DEKENWASSERIJ.

o DEKENWASSERIJ ontvangt daarnaast opdrachten van zogenaamde “regelaars”, zijnde professionele of particuliere opdrachtgevers die opdrachten

van andere klanten bundelen en deze vervolgens aan DEKENWASSERIJ toevertrouwen. Ook hier heeft DEKENWASSERIJ enkel een contractuele

relatie met deze opdrachtgever-regelaar, aan wie zij rechtstreeks factureert. Ophaling en levering worden individueel overeengekomen en ingepland in

functie van wat voor DEKENWASSERIJ economisch verantwoord is (in het licht van het aantal opdrachten of een rijroute).

 Tenzij anders aangegeven, zijn ophaling en levering van de dekens niet in de prijs inbegrepen.

 De inleverpunten beschikken over een voorraad labels die door DEKENWASSERIJ ter beschikking wordt gesteld. Aan andere Klanten bezorgt DEKENWASSERIJ

de benodigde labels.

 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het label behoorlijk aan het deken te bevestigen.

6. Levering

- DEKENWASSERIJ spant zich in om de Werken onverwijld uit te voeren en een termijn van maximaal 21 dagen na te streven tussen ophaling en levering. Deze termijn

is slechts indicatief en geenszins bindend.

- Daags vóór de levering van het deken ontvangt de Klant per e-mail een leverbon, waarmee hij van de nakende levering verwittigd wordt.

- Indien de Klant niet aanwezig is bij de levering, is DEKENWASSERIJ gerechtigd om het pakket op een beschutte plaats achter te laten. Het risico gaat op dat ogenblik

over op de Klant. In geval van een nachtlevering aan een inleverpunt is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om de levering de eerstvolgende werkdag

onverwijld ter hand te nemen.

7. Klachten

- De Klant is ertoe gehouden om de Werken (het aantal en de staat van de gewassen dekens) onverwijld te inspecteren.

- Eventuele klachten zal hij op gemotiveerde wijze ter kennis brengen van DEKENWASSERIJ per aangetekende post en per e-mail (info@dekenwasserij.be) en dit binnen

de 24 uur na levering voor klachten betreffende ontbrekende dekens en onverwijld voor overige klachten. De Klant erkent dat voormelde korte termijn van 24 uur

noodzakelijk is, opdat DEKENWASSERIJ performant zou kunnen reageren en nazicht zou kunnen doen.

8. Facturen - Betaling

- De facturen van DEKENWASSERIJ zijn betaalbaar op haar zetel, in euro, en dit binnen de 15 dagen na factuurdatum via overschrijving op het opgegeven

rekeningnummer.

- Eventuele opmerkingen dienen binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan DEKENWASSERIJ ter kennis te worden gebracht per

aangetekende brief en per e-mail (info@dekenwasserij.be).

- Bij niet-betaling op de vervaldag zal ten aanzien van de Klant-onderneming het niet-betaalde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met

een verwijlinterest van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het onbetaalde factuurbedrag.

- Bij niet-betaling op de vervaldag zal ten aanzien van de Klant-consument – na het verzenden van een kosteloze herinnering met een betalingstermijn van minstens 17

kalenderdagen – het onbetaalde bedrag verhoogd worden met (1) verwijlinteresten tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel

5 lid 2 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en (2) een forfaitaire schadevergoeding van:

o 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

o 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

o 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan

500 euro is.

Voormelde verwijlinteresten en schadevergoeding gelden eveneens indien DEKENWASSERIJ zelf in gebreke zou blijven (wederkerigheid cfr. artikel VI.83 17° WER).

- In geval van ernstige wanbetaling is DEKENWASSERIJ gerechtigd om haar prestaties op te schorten (exceptie van niet-uitvoering).

- Elke betaling wordt aangerekend op de oudste schuld en eerst op de verschuldigde interesten en kosten.

9. Imprevisie – overmacht

- In geval van gewijzigde omstandigheden verklaren partijen de imprevisieleer uit artikel 5.74 B.W. van toepassing.

- In geval van overmacht gelden de bepalingen uit artikel 5.99-5.102 B.W.

10. Aansprakelijkheid

- DEKENWASSERIJ verbindt zich ertoe om het Werk goed uit te voeren volgens de regels van de kunst. Zij neemt daarbij een inspanningsverbintenis op zich, met name

zal zij aan de Werken de nodige zorgen besteden, zoals een voorzichtig en redelijk persoon zou doen, met het oog op het bereiken van het gewenste, maar niet

gegarandeerde resultaat.

- DEKENWASSERIJ neemt geen enkele contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid op zich, met uitzondering van de aansprakelijkheid waarvoor zij zich niet kan

exonereren cfr. artikel 5.89 B.W., artikel VI.83 13° WER resp. artikel VI.91/5 6° WER.

- DEKENWASSERIJ is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit normale slijtage of uit vooraf bestaande beschadigingen.

- De aansprakelijkheid van DEKENWASSERIJ is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

11. Bevoegde rechtbank

- De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen (cfr. art. 624, 2° Ger. W.).

- Voor overeenkomsten gesloten tussen DEKENWASSERIJ en een Klant, die geen woonplaats in België heeft, voor een gebruik dat als niet-bedrijfs- of beroepsmatig kan

worden beschouwd (hierna: de Klant-consument), geldt het volgende:

 De rechtsvordering tegen de Klant-consument wordt ingesteld voor de gerechten van de lidstaat waar de Klant-consument woonplaats heeft.

 De rechtsvordering tegen DEKENWASSERIJ wordt naar keuze van de Klant-Consument ingesteld hetzij voor de Belgische gerechten, hetzij voor het gerecht van de

plaats waar de Klant-consument woonplaats heeft.

12. Toepasselijk recht

- Op de verhouding tussen DEKENWASSERIJ en de Klant is het Belgisch recht van toepassing.

- Ook op overeenkomsten gesloten tussen DEKENWASSERIJ en een Klant, die geen woonplaats in België heeft, voor een gebruik dat als niet-bedrijfs- of beroepsmatig

kan worden beschouwd (hierna: de Klant-consument), is het Belgisch recht van toepassing. De Klant-Consument behoudt evenwel de bescherming van de dwingende

rechtsregels die zonder deze rechtskeuze van toepassing zouden zijn geweest.